juni 2021

27 juni morgendienst

leesdienst

Ds C. van Vollenhoven ~ oud. S.R. van Klinken

Tekst: Mattheüs 15: 21 t/m 28

Thema: De aanhoudende Kananese vrouw

  1. Wie zij is die tot Jezus komt en wat zij doet
  2. Hoe het haar gegaan is
27 juni middagdienst

leesdienst

Ds. C. Hegeman ~ oud. T. Roukens

Tekst:Jesaja 38: 17

Thema:Hiskia’s genezing

 1. Een levende klacht
 2. Een weg van omkomen
 3. Een getuigenis van leven
27 juni avonddienst

leesdienst

Oefenaar Wulfert Floor ~ oud. J.M. van Koeveringe

Tekst: Filippenzen 1: 23B

Thema:Paulus’ verwachting

 1. De begeerte van de apostel om ontbonden te worden en met Christus te zijn
 2. De reden daarvan
23 juni avonddienst Heilige Doop

Predikant: ds G.van Manen

Tekst: Handelingen 16 : 14 – 15

 Thema: Het  werk  Gods  in  Filippi

1.  Het  hart  dat  geopend  wordt
2. De  doop  die  bediend  wordt
3. De  vrucht  die  geopenbaard  wordt

Zingen : Psalm           45 : 2
Lezen  : Handelingen 16 : 6 – 15
Zingen : Psalm         105 : 5
Zingen : Psalm         134 : 3
Zingen : Psalm           89 : 7
Zingen : Psalm           66 : 8

20 juni morgendienst

Predikant: ds G.van Manen

Tekst: Handelingen 16 : 6 – 13       

Thema: Paulus  naar  Macedónië

1. De  verhindering  in  Azië
2. Het  gezicht  te  Tróas
3. De  sabbat  in  Filippi

Zingen : Psalm          123 : 1
Lezen  : Handelingen  16 : 1 – 15
Zingen : Psalm          121 : 1,  3
Zingen : Psalm          119 : 9
Zingen : Psalm            84 : 1

20 juni middagdienst

leesdienst

Ds. P. Blok ~ oud. J.M. van Koeveringe

Tekst: Matthe:us 14 : 30-32

Thema: Gods gemeente in de storm

 1. door de golven bedreigd
 2. op de golven bewaard
 3. door de golven heen geleid
20 juni avonddienst

Predikant: ds G.van Manen

Zondag 1 – ll        

Thema: De  enige  troost  is het  eigendom  des  Heeren  te  zijn

1. Gekocht  en  verlost
2. Bewaard  en  getroost
3. Verzekerd  en  geheiligd

Zingen : Psalm  119 : 41
Lezen  : Titus 2
Zingen : Psalm  103 :   6,  7
Zingen : Psalm    68 :   5
Zingen : Psalm  106 :   3

15 juni GBS dienst

Predikant: ds G. Beens

Tekst: Mattheüs 22: 11-14

Thema: Het bruiloftskleed van de Koning

 1. de eeuwige behoudenis in dit kleed
 2. de eeuwige gedachtenis aan dit kleed
 3. de eeuwige verlorenheid zonder dit kleed
13 juni morgendienst

Predikant: ds G van Manen

Tekst: Handelingen 15 : 36 – 16 : 5

 Thema: Het  begin  van  Paulus’  tweede  zendingsreis

 1. De  scheiding  van  Bárnabas
2. De  ontmoeting  met  Timótheüs
3. De  bevestiging  van  de  gemeenten

Zingen : Psalm            73 :   1
Lezen  : Handelingen 15 : 36 – 16 : 5
Zingen : Psalm            34 :   1,  11
Zingen : Psalm            72 :   4
Zingen : Psalm            68 : 16

13 juni middagdienst

Ds. A. Hoogerland ~ oud. A.L. Kardol

Tekst: Johannes 11: 43 en 44

Thema:Lazarus’ opwekking, beeld van des zondaars levendmaking

 1. Een onwederstandelijke roeping
 2. Een wonderlijk schouwspel
 3. Een gegeven bevel
13 juni avonddienst

Predikant: ds G van Manen

Zondag 1 – l        

Thema: De  vraag  naar  de  enige  troost

1.  De  aanleiding  tot  die  vraag
2. Het  gewicht  van  die  vraag
3. Het  antwoord  op  die  vraag

Zingen : Psalm        27 : 5
Lezen  : Romeinen 14
Zingen : Psalm        78 : 3,  4
Zingen : Psalm        85 : 3
Zingen : Psalm        97 : 7

6 juni morgendienst

Predikant: ds G van Manen

Tekst: Hebreeën 2 : 3    

Thema: De  verkondigde  zaligheid

 1. De  grote  rijkdom  daarvan

      2. De  ernstige  zonde  daartegen

      3. De  klemmende  vraag  daarbij

Zingen : Psalm     95 :   4
Lezen  : Hebreeën 2
Zingen : Psalm     40 :   5
Zingen : Psalm       1 :   3
Zingen : Psalm     73 : 14

6 juni middagdienst Heilige Doop

Predikant: ds. G. van Manen

Tekst: Exodus 14 : 27 – 29     

Thema: Het  water  maakt  scheiding

 1. Farao  met  zijn  volk  verdronken
 2. Israël  droogvoets  doorgeleid

Zingen : Psalm    66 :   3
Lezen  : Exodus  14 : 15 – 31
Zingen : Psalm  105 :   5
Zingen : Psalm  134 :   3
Zingen : Psalm  136 : 13,  14,  15
Zingen : Psalm  103 :   4

6 juni avonddienst

Predikant: ds G van Manen

Zondag 52 – II       

Thema: Het  besluit  van  het  gebed

 1. Een  vaste  pleitgrond

      2. De enige  roem

      3. Een  gelovig  amen

Zingen : Psalm      145 :   4
Lezen  : Daniël          9 :   1 – 19
Zingen : Gebed des H. :   9,  10
Zingen : Psalm      115 :   1
Zingen : Psalm      106 : 26