Geplaatst op: 17-10-2020

Elspeet, 16 oktober 2020
Geliefde gemeente,
Zoals wij u in onze vorige brief hebben meegedeeld, bekijken we als kerkenraad van week tot week
hoe de situatie rond Corona en kerkgang zich ontwikkelt. Bij wijzigingen in de kerkgang zullen wij u
hierover informeren. Om deze reden sturen wij u hierbij deze nieuwe brief.
De kerkenraad heeft besloten tot de volgende wijzigingen:
– Het aantal kerkgangers wordt verder afgeschaald. Van de originele indeling van de gemeente in 3
groepen schalen we nu verder terug naar 5 groepen (= de 5 huidige wijken).
– De zitafstand tot huishoudens in de kerk wordt vergroot door vanaf nu steeds 2 banken leeg te
laten tussen de banken die gebruikt worden.
Verder blijft, zoals al besloten was, het zingen beperkt tot de voorste banken. Het beleid rondom
mondkapjes blijft gehandhaafd (dus bij binnenkomst en het verlaten van de kerk een mondkapje
dragen). Na de dienst nemen we ruim de tijd om de kerk te verlaten, zodat u goed kunt voldoen aan
de afstanden tot elkaar. Geef elkaar goed de ruimte. Let hierbij ook op het verbod van de overheid om
niet met meer dan 3 personen (anders dan een huisgezin) bij elkaar te lopen of te staan. Dit geldt voor
de openbare weg, maar ook voor het kerkplein. Ook de formulieren blijven gehandhaafd.
De samenkomsten van de verenigingen die gericht zijn op de volwassenen (Elad, vrouwenvereniging,
moedergroepen, bovenstemgroep) gaan tot nader order niet door. Het verenigingswerk gericht op
onze jongeren (JV+12, +14, +16, kinderkoor) gaat wel gewoon door, zij het met wat organisatorische
aanpassingen die meegedeeld zijn aan de besturen. Ook de catechisaties gaan gewoon door.
In de afgelopen week hebben we gezien en gehoord dat de overheid sterk aan het terugschalen is. De
minister-president gaf aan dat de oorzaak hiervoor mede ligt in het onvoldoende handhaven van de
afstanden in de afgelopen maanden. Daarnaast hebben ook onze deputaten ons voorzien van
adviezen. Ook is de situatie zoals die in ons dorp en binnen de gemeente is, meegenomen. Uiteindelijk
hebben we op basis hiervan het bovengenoemde besluit genomen en zijn we van mening dat we
hiermee technisch gezien verantwoord handelen. Maar ook met het besef dat dit genomen besluit
volgende week mogelijk weer aangepast moet worden. Wanneer de situatie plaatselijk ernstiger
wordt, dan zullen we wellicht nog verder moeten afschalen. Het kabinet hamert erop dat 1,5 meter
afstand en handen wassen de kern vormen in het tegengaan van de besmettingen. Laten we dit in de
kerk dan ook nauwgezet handhaven. Vandaar ook ons besluit een extra lege bank toe te voegen. Voor
de afstanden tussen de huishoudens in de zelfde bank 3 tot 4 stippen aanhouden (kinderen <12 jaar
uitgezonderd).
We vernemen dat er gemeenteleden zijn die op de knieën liggen om te vragen of de Heere de toch al
beperkte kerkgang niet verder wil wegnemen. Dat is de plaats die we met z’n allen moeten zoeken.
Daartoe wil de kerkenraad dan ook een ieder opwekken. Nehemia, een kind van God met veel
ontvangen genade, lag op zijn knieën en beleed “wij hebben het ganselijk tegen U verdorven” (Neh. 1:
6,7). Hij eigende de schuld van de omstandigheden zich toe. Maar mocht toen ook de Heere in alle
ootmoed vragen om aan Zijn Woord te gedenken (vers 8 en 9) dat Hij na bekering Zijn volk weer terug
zal brengen tot de woonplaats van Zijn Naam. Gemeente, bekeert u. Dan zullen er wonderen
geschieden bij de Heere vandaan.
We wensen u een gezegende zondag.
Uw kerkenraad