Geplaatst op: 10-10-2020

Geliefde gemeente,

Voor D.V. aanstaande zondag 11 oktober heeft de kerkenraad het volgende besloten:

– Het aantal kerkgangers waarmee we de laatste weken samenkwamen gaan we substantieel afschalen door de gemeente te gaan verdelen in 4 wijken. Daarmee wordt de onderlinge afstand tussen huishoudens ruimer dan voorheen.

– Om de aantallen in de hand te houden hebben we besloten om voorlopig ons te beperken tot uitsluitend de aangewezen wijk per dienst.  De regel die we voorheen hanteerden m.b.t. oppasouders en mensen die in de zorg werken, komt hiermee te vervallen.

– Uitsluitend de mensen op de voorste banken gaan zingen. Voor de voorste banken is een grote lege ruimte met voldoende ventilatie. De anderen kunnen dan meelezen.

– De derde dienst gaat deze zondag ook gewoon door.

– Om te voorkomen dat rondom de kerk verschillende mensenstromen door elkaar gaan lopen, zullen uitsluitend de twee ingangen, ook als uitgangen dienen. We nemen wat meer tijd om de kerk te verlaten zodat de kerkgangers meer gespreid worden op het plein en op de straat. Dat betekent dat u na het einde van de dienst weer kunt gaan zitten totdat de koster uw bank aanwijst om de kerk te verlaten.

– U wordt geadviseerd een mondkapje op te zetten (vanaf 12 jaar) bij de ingang van de kerk totdat u op uw zitplaats bent. Zit u eenmaal dan mag het weer af. Bij het verlaten van de kerk geldt dit ook.

Een schema met de nieuwe wijkindeling treft u als bijlage aan.

Ongetwijfeld hebt u deze week de discussies in de politiek gevolgd. Afgelopen maandag was er bij de kerkenraad een sterk gevoel dat het advies van minister Grapperhaus een politiek advies was, gebaseerd op gekleurde beeldvorming in de media. Maar niet gebaseerd op het niet naleven van de RIVM-regels of extra risico’s binnen de kerken. Daarnaast werd er wel ontheffing verleend aan vele theaters om maatwerk boven de 30 personen te gaan leveren. Dat gaf veel onbegrip, maar ook verdriet.

Sinds maandag zien we wel dat in ons land het aantal positief geteste personen iedere dag sterk aan het stijgen is. Ook onze veiligheidsregio is van niveau 1 (waakzaam) naar niveau 2 (zorgelijk) verschoven. We zien in de gemeente Nunspeet het aantal besmettingen ook verder toenemen.

Afhankelijk hoe een en ander de komende weken gaat verlopen, blijven we zoeken naar een verantwoorde vorm van maatwerk in het bezoeken van kerkdiensten. Hierbij laten wij ons mede leiden door de adviezen van onze deputaten.

Er liggen een aantal afwegingen onder ons besluit. Allereerst de grote waarde van het samenkomen als gemeente in de kerk onder de bediening van het Woord. De weg die de Heere bij uitstek gebruikt om zijn Koninkrijk uit te breiden. Een zaak van levensbelang!

Daarnaast het belang dat we elkaar als gemeente, en zeker ook met onze jongeren, vasthouden. Zeker in tijden van zorg. Om samen ook de noden voor Gods aangezicht te brengen.

De combinatie van de grootte van het gebouw, het aantal zitplaatsen en de forse ventilatiecapaciteit die aanwezig is, maken het dat we ook van uit de technische kant bezien verantwoord gebruik kunnen maken van ons kerkgebouw in de huidige omstandigheden.

We hebben gezien in de afgelopen tijd dat de gemeente zorgvuldig met de regels omgaat. Dat geeft daarom ook aanleiding om niet extra laag te gaan zitten in aantallen.

Bovendien is het advies van de minister, voor zover wij weten, niet ingegeven door nieuwe wetenschappelijke feiten of het veronachtzamen van de RIVM-regels. Dit wordt wat ons betreft nog eens bevestigd doordat diverse theaters in onze veiligheidsregio heel recent nog een ontheffing hebben gekregen voor (veel) meer bezoekers dan de gestelde 30.

Wel moeten we ook oog hebben voor de veranderende besmettingsgraad. Zowel landelijk als plaatselijk. Wekelijks zullen we ons afvragen of we aanpassingen moeten maken.

Als kerken onderling in ons dorp proberen we min of meer vergelijkbaar beleid te hanteren, wel passend bij de eigenheid van iedere gemeente.

Toen de kerkbode gedrukt werd, speelde deze discussie nog niet. Leest u nog wel even de informatie die er staat bij het kopje “Kerkdiensten” door. Het spreekt voor zich dat die planning in de kerkbode nu is vervallen!

Indien we bezoek krijgen van de media, roepen wij u op niet zelf in gesprek te gaan. Behandel de media vriendelijk en respectvol en verwijs in alle rust naar de kerkenraad die de woordvoering dan op zich neemt.

Het is voor ons niet gemakkelijk de weg te vinden en de verschillende standpunten af te wegen die er zijn. We proberen in opzien tot de Heere onze weg te gaan. Neemt u de kerkenraad mee in uw gebeden met de vraag of de Heere ons leiden wil en wijsheid wil geven?

Gemeente, de regering doet ons geloven dat de corona over ons heerst. Samen moeten we die vijand bestrijden en ten onder brengen. Alleen samen lukt dat…. Maar het is de Heere die regeert. Hij doet wat Hem behaagt. Vestig uw oog op Hem. Ook al vervult uw hart zich misschien met zorg en angst, Hij is machtiger dan wat tegen ons is. Verwacht het niet van mensen. Spreuken 29:25 zegt: “De siddering des mensen legt een strik; maar die op den Heere vertrouwt, zal in een hoog vertrek gesteld worden”. Wij moeten wel onze verantwoordelijkheid nemen, ons gezond verstand gebruiken en de middelen waarnemen. Maar met het oog op Hem gericht.

We wensen u een gezegende zondag.

Uw kerkenraad