Geplaatst op: 14-10-2021

Indeling kerkdiensten

Gemeente, In een vorig bericht schreven we: “Hoewel er enerzijds nog veel zorgen zijn als gevolg van het ernstige coronavirus, mag het ons anderzijds tot verootmoediging leiden dat er opnieuw verruiming van de maatregeling plaats kan vinden. Nu met name de verplichte afstandsregel van 1,5 meter komt te vervallen, willen we als kerkenraad u als gemeente zoveel mogelijk de gelegenheid bieden om tijdens de erediensten uw plaatsen in de kerk in te nemen. Wij zien ernaar uit om weer met de gehele gemeente op te komen naar Gods huis om ons gezamenlijk te zetten onder de bediening van het Woord en de sacramenten.”

Opnieuw zijn er families in rouw gedompeld en zijn er nog mensen die kampen met de gevolgen van corona. Het is diep ingrijpend.

In deze omstandigheden proberen we als kerkenraad telkens in biddend opzien gewetensvolle besluiten te nemen.

Hoewel drie weken geleden de 1,5 meter overheidsmaatregel is komen te vervallen, noopten de plaatselijke omstandigheden ons toen tot het besluit nog niet alle beperkingen op te heffen. Wel hebben we zoveel mogelijk ruimte willen geven aan de verschillende wensen.  Met de hoop en verwachting dat de kerk steeds wat meer gevuld zou kunnen worden.  Dat blijkt nog niet zo mee te vallen.

Gemeente, we vinden het steeds moeilijker worden beperkingen te laten gelden voor de erediensten. De besmettingscijfers blijven wel schommelen, maar voor de kerkenraad weegt de verantwoordelijkheid om invulling te kunnen geven aan Gods 4e gebod, zoals zondag 38 het verwoord: “..en dat ik, inzonderheid op den sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk kome, om Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God den Heere openlijk aan te roepen en den armen Christelijke handreiking te doen;..”

Dat neemt niet weg dat wij begrijpen en respecteren dat mensen in bijzondere omstandigheden -ook gewetensvol- nog afstand in acht willen nemen. Denk daarbij aan mensen met een kwetsbare gezondheid, mantelzorgers en mensen die op een medische behandeling wachten.

We hebben nagedacht hoe we enerzijds recht kunnen doen aan deze omstandigheden en anderzijds de beperkingen kunnen opheffen.

Vanaf a.s. zondag 17 oktober zal aan beide zijden van de kerk één vak vrij gehouden worden voor de groep mensen in bijzondere omstandigheden. Uitsluitend bedoeld voor mensen die ook door de weeks de 1,5 meter handhaven.  Omdat dit relatief veel ruimte vraagt, zien we voor deze groep geen mogelijkheid om in frequentie op te schalen. Kortom, voor die personen die plaats willen nemen in die afstandsvakken blijft onderstaande groepsindeling van kracht. Indien blijkt dat er (on)voldoende plaats is zal de Nachtegaal gebruikt worden als overloop.

De overige vakken stellen we elke dienst open voor de gehele gemeente. Deze zullen op de normale wijze gevuld worden, zoals we dat ook voor de coronaperiode gewend waren, maar nog wel even op aanwijzingen van de kosters. Om alles tijdig in goede banen te leiden, vragen wij u vriendelijk uiterlijk 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.

Uiteraard blijven de basismaatregelen zoals het desinfecteren van handen, het hoesten in de elleboog en het thuisblijven bij klachten van kracht!

Het is onze hartelijke wens en bede dat we in onderlinge saamhorigheid, met respect voor elkaars keuzes, maar vooral in biddend opzien mogen opgaan naar Gods huis. Dat we ons in alles afhankelijk mogen weten van de Almachtige en Alomtegenwoordige God die naar Zijn raad de gezondheid en ziekte toeschikt om ons in dat alles te leren van Hem afhankelijk te zijn. Zoals onze Heidelbergse Catechismus dat verwoordt in Zondag 10.

We denken hierbij uitdrukkelijk aan degenen die geliefde panden zijn verloren én aan hen die ernstig ziek zijn (geweest). Dat Psalm 91 vers 8 u tot troost mocht zijn: “Hij zal in alle ramp en pijn tot Mij om uitkomst zuchten. En Ik gestadig bij hem zijn in al zijn ongenuchten. ’t Gevaar zal Ik hem doen ontvlien, Zijn levensdagen rekken. ‘k Zal hem Mijn eer en heil doen zien en nooit Mijn hulp onttrekken”.

Avondmaalszondag 24 oktober

Op zondag 24 oktober staat het Heilig Avondmaal bediend te worden. Voor de ochtend en middagdienst is voor de gehele gemeente onderstaande groepsindeling van kracht.

Tijdens de nabetrachting (avonddienst) worden ook degenen die aan het avondmaal hebben mogen deelnemen, maar voor het afstandsvak niet aan de beurt zijn, ook uitgenodigd.

Bericht delen

Omdat niet alle leden per mail te bereiken zijn, vragen wij u vriendelijk dit bericht te delen met leden die het wellicht anders missen.

Schema voor de afstandsvakken

Datum Afstandsvakken

Kerk

Afstandsvakken

De Nachtegaal

Zondag 17 oktober
10.00 uur Ds. G. van Manen          A  t/m  KL         KO  t/m  Z
18.30 uur Ds. G. van Manen          KO  t/m  Z         A  t/m  KL
Woensdag 20 oktober
19.30 uur Ds. G. van Manen          A  t/m  Z
Zondag 24 oktober

(NB: nog éénmaal geldt om 0930 en 1430 uur de groepsindeling voor iedereen)

09.30 uur Ds. G. van Manen  H.A.          KO  t/m  Z         A  t/m  KL
14.30 uur Ds. G. van Manen  H.A.          A  t/m  KL         KO  t/m  Z
18.30 uur Ds. G. van Manen          A  t/m  KL         KO  t/m  Z
Zondag 31 oktober
10.00 uur Leesdienst          A  t/m  KL         KO  t/m  Z
18.30 uur Leesdienst          KO  t/m  Z         A  t/m  KL
Woensdag 3 november Dankdag
10.00 uur Ds. G. van Manen          A  t/m  KL         KO  t/m  Z
19.00 uur Ds. G. van Manen          KO  t/m  Z         A  t/m  KL
Zondag  7 november
10.00 uur Ds. G. van Manen          KO  t/m  Z         A  t/m  KL
18.30 uur Ds. G. van Manen          A  t/m  KL         KO  t/m  Z
Zondag  14 november
10.00 uur Ds. G. van Manen          A  t/m  KL         KO  t/m  Z
18.30 uur Ds. G. van Manen          KO  t/m  Z         A  t/m  KL
Woensdag 17 november
19.30 uur Ds. G. van Manen          A  t/m  Z
Zondag 21 november
10.00 uur Ds. G. van Manen          KO  t/m  Z         A  t/m  KL
18.30 uur Ds. G. van Manen          A  t/m  KL         KO  t/m  Z
Zondag 28 november
10.00 uur Leesdienst          A  t/m  KL         KO  t/m  Z
18.30 uur Leesdienst          KO  t/m  Z         A  t/m  KL